2. ve 3. Taraf Gözetim Muayene

TUV SAAR aşağıdaki endüstriyel muayene ve gözetim hizmetlerini vermektedir.

  • Depolama Tankları
  • Boru Hatları
  • Durum Tespiti Ve Duruş Muayeneleri
  • İmalat Süreci Muayenesi
  • Uluslararası Gözetim
  • Üçüncü Taraf Gözetim

 

Depolama Tankı Muayeneleri


Petrol ve diğer kimyasal ürünlerin depolanmasında kullanılan genel tanklar  API650  veya EN 14015 standardına göre imal edilmektedir. Muhteviyatındaki ürünlerin çevreye verebileceği zararlar ve ürün kaybının önüne geçmek için; imalat esnasındaki (API650-EN14015) ve işletme esnasındaki periyodik muayeneleri (API653  e göre)  mecburidir.

Muayene sonucunda; Çevre, güvenlik ve ürün kaybı riskleri önlenmiş olur. Tespit edilen uygunsuzluklar sonucu yapılacak Tamir-Bakım faaliyetleri tankın ömrünü uzatır.

 

Boru Hatları (İmalat ve Montaj Kontrolleri )

Sabit lokasyonlu ekipmanlara nazaran boru hatları daha büyük riskler taşımaktadır.  Öngörülemeyecek bir hasarın tespiti ve alınacak önlemlere kadar geçecek süre içerisinde çevresel etkiler ve ürün kaybı gibi etmenler ciddi zararlara yol açabilirler.

 
Durum Tespit Muayenesi ve Duruş Kontrolleri
 
Her tür yapının bakım ve tamir faaliyetlerinin belirli bir plan dahilinde yürütülebilmesi amacıyla yapının mevcut durumunun tespit edilmesi gereklidir. Ürün, işletme, çevre vb. koşulların etkileri sebebiyle belirli bir çalışma süresinin ardından muayene edilir. Böylece tamir veya değişim gereksinimlerinin belirli bölgelerde uygulanması sağlanabilir. Bu sayede ürünün çalışma kalitesi ve ömrünün arttırılması sağlanır. 
 
 
Demir-Çelik Fabrikaları ve Enerji Santralleri Duruş Kontrolleri 
 
Bir santral ya da fabrikanın ekipmanlarını; verimli ve güvenli bir çalışma için bir zincirin halkaları şeklinde düşünmek gerekir. Herkangi bir bölgedeki hasar tüm sistemin çalışmasını sekteye uğratabilier, güvenlik ve zaman kayıplarına sebep olabilir. Bu sebeple periyodik ve duruş kontrolleri hayati önem taşır. 

 

İmalat Süreci Muayenesi & Kalite Kontrol

Ürünlerinizin Uluslararası pazarda güvenilirliğinin perçinlenmesi için tarafsız kuruluşlarca yapılacak muayenelerin büyük önemi vardır. Bu bağımsız denetimler; sipariş edilen ürünün ilgili şartname ve uluslararası normlara uygunluğun ispatlanması açısından önemlidir.

 

Uluslararası Gözetim

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen
-Miktar,
-Kalite,
-Ambalajlama,
-Etiketleme,
-Yükleme,
-Taşıma,
-Teslim zamanı
Kontrollerin uygun bir firma tarafından yapılması; müşteri güven ve memnuniyetini arttıracaktır.
Gözetim;
Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,

Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

Üçüncü Taraf Gözetim

Projelerinizde; taşeronlarınızın kontrolü, satınalma, üretim, taşeron değerlendirme gibi hizmetler tarafsız bir kuruluş tarafından sürdürülmelidir.
Yürütülen projelerde; uygun üretimin denetlenmesi müşteri adına bağımsız kuruluşlarca yapılır. Faaliyet sonunda uygun bir kalite dökümanının oluşturulmasında aşama aşama aşağıdaki denetlemelerin yapılması önem arz etmektedir.